Villkor

Nedan följer de villkor som gäller för AB Adolfsson Visuals tjänster och produkter.

[English, see below]

AB Adolfsson Visuals
(ABAV)

Uppdaterade: 2022-06-06

1. NÖJD KUND

Vi på AB Adolfsson Visuals (ABAV) är måna om dig som kund och att du ska känna dig trygg med att vi levererar en produkt som du kommer känna dig nöjd med. Därför har du möjlighet att se utkast av din order under vårt arbete med den

Generellt gäller att du som kund har rätt till att se åtminstone ett utkast per order. Vid önskemål om att få se fler utkast garanterar inte längre ABAV att tidigare angiven leveransdag kvarstår. Detta då flertalet utkast kan förlänga arbetsprocessen.

Vid begäran av utkast utöver det inkluderade första utkastet kommer en avgift att debiteras kunden. Eventuell avgift ska alltid specificeras av ABAV skriftligt innan begärda utkast ges ut till kund.

2. MATERIAL PRODUCERAT AV ABAV

2.1. Upphovsmannen; fotograf; producent; konstnär; äga upphovsrätten till allt det material som produceras, såväl stillbilder, film, text och grafiska produkter.

2.2. Producerat material får inte redigeras eller ändras utöver det som upphovsmannen tillåtit.

2.3. ABAV har rätt att använda sig av egenproducerat material i kommersiellt syfte och för marknadsföring. ABAV äga därmed ej rätten att i kommersiellt syfte använda sig av bilder som ABAV ej själva producerat.

2.4. Kunden får använda producerat material för privat bruk samt för de ändamål som överenskommits skriftligt med kuden. All användning utöver detta måste kommuniceras med ABAV alternativt upphovsmannen.

2.5. Producerat material får inte säljas vidare till tredje part utan ABAV alternativt upphovsmannens tillstånd.

2.6. ABAV ger kunden exklusiv användningsrätt till producerat material endast om kunden uttryckligen specificerar sådan förfrågan skriftligt.

3. ORDERVILLKOR

ABAV utför endast de uppdrag som specificerats skriftligen av kund.

Undantag från detta skall skriftligen överenskommas med kund.

4. LEVERANSVILLKOR

Kunden och ABAV beslutar i samråd utifrån kundens önskemål när beställda uppdrag skall utföras.

Färdigproducerat material levereras senast på överenskommit datum. Alternativt så fort materialet är färdigställt. Undantag från detta kan göras av ABAV men skall då meddelas kunden skriftligt.

Leverans av digitalt material sker till en av kund angiven emailadress via tjänsten Wetransfer. Kunden ansvarar för att inom 14 dagar säkerställa att den levererade produkten har hämtats från Wetransfer. Efter 14 dagar garanterar inte ABAV att produkten finns tillgänglig via Wetransfer.

Kunden har efter leveransdatum 14 dagar för att påtala brister alternativt uppmärksamma skillnader mellan levererad produkt mot det som avtalats på förhand. Om kunden 14 dagar efter leveransdatum inte kontaktat ABAV är produkten alternativt tjänsten godkänd av kunden.

5. BETALNINGSVILLKOR

Betalning sker via faktura, vilken skickas elektroniskt till kunden efter avslutat uppdrag, alternativt när större delen av uppdraget är avslutat. Avvikelser kan förekomma. Fakturaavgift vid digital faktura är alltid: 0 SEK.

Vid önskemål utfärdas en pappersfaktura. ABAV förbehåller sig rätten att ta ut en faktureringsavgift om 50 SEK (exkl. moms) vid hantering av pappersfaktura.

Betalning ska vara ABAV tillhanda senast 14 dagar efter det att fakturan utfärdats. Vid utebliven betalning kommer en påminnelse att skickas med påförd påminnelseavgift om 60 SEK. Vid försening av betalning tillkommer en förseningsavgift om 18% på totalbeloppet.

Vid ordrar av ett värde om minst 20 000 SEK ex. moms förbehåller sig ABAV rätten att fakturera 40% av orderns totala värde innan ABAV initierar arbetet med ordern. Förskottsfakturan kan under inga omständigheter återbetalas.

6. HANTERING AV MATERIAL FRÅN KUND

Kunden ansvarar för att denne innehar upphovsrätten för inskickat material, alternativt samtliga rättigheter avseende nyttjande, publicering och vidarebefodran av materialet i fråga. Därutöver att materialet på intet sätt strider mot gällande svensk lag eller i annan mening uppfattas som opassande. Kunden friskriver ABAV utan förbehåll från alla krav som annan kan rikta mot ABAV gällande intrång i tredje mans rättigheter.

ABAV reserverar sig för eventuella felaktigheter i materialet på vår webbplats. Kontakta oss vid frågor.
Mail: axel@axeladolfsson.com


 

Terms

Below you find the terms for AB Adolfsson Visuals services and products.

AB Adolfsson Visuals
(ABAV)

Updated: 2022-06-06

1. SATISFIED CUSTOMER

For us at AB Adolfsson Visuals (ABAV) it’s important that You as a Client feel full confidence in us delivering a product that You will be completely satisfied with. Therefore do You have the possibility to see a draft of Your order during our work process.

Generally, You, as a Client, have the possibility to see one draft per order. If You would like to see more than one draft ABAV can no longer guarantee that the original date of delivery will remain. This due to the fact that multiple drafts might extend the work process in time.

If the client request several drafts, exceeding the included first draft, a fee will apply. Any extra fee will always be specified by ABAV in written communication before the requested draft is delivered to the Client.

2. CONTENT PRODUCED BY ABAV

2.1. The creator; photographer; producer; artist; own the copyright for all the content produced, including stills, film, text and graphical products.

2.2. The produced content is not allowed to be altered or in any other way edited, exceeding the guidelines given by the creator.

2.3. ABAV has the right to use content created by ABAV for commercial purposes and marketing. ABAV do not have the right to use content not produced by ABAV for commercial purpose.

2.4. The Client has the right to use produced content for private purpose and in those purposes agreed in written communication with the Client. All other use exceeding this has to be communicated with ABAV, alternatively, the creator.

2.5. Produced content is not allowed to be sold to any third party without clearance from ABAV or the creator.

2.6. ABAV give the Client exclusive rights to use produced content only if the Client explicitly specifies such request in written communication.

3. TERMS OF ORDER

ABAV will only complete those assignments that have been specified in written communication by the Client.
Exceptions from this will be agreed upon with the Client in written text.

4. TERMS OF DELIVERY

The Client and ABAV agree together, based on the Client’s desire when requested assignments shall be produced.

The finished content is to be delivered no later than the agreed date of delivery. Alternatively, as soon as it is finished. Exceptions from this can be made by ABAV, but shall then be communicated with the Client in written communication.

Delivery of digital content is done over the service Wetransfer to an email address specified by the Client. The Client is responsible to within 14 days makes sure that the delivered product has been downloaded from Wetransfer. After 14 days ABAV will not guarantee that the content is available via Wetransfer.

The Client has 14 days to complain over faults, alternatively to notice differences, between the delivered product, alternatively service, and what has been agreed beforehand. If the Client 14 days after the delivery date has not contacted ABAV the product, alternatively service, is approved by the Client.

5. TERMS OF PAYMENT

Payment is made via invoice, which is sent to the Client after finished assignment, alternatively when a major part of the assignment is finished. Deviations can occur. The fee for the invoice is always: 0 SEK.

In case of a request, a printed invoice can be issued. ABAV reserve the right to charge an invoice fee of 50 SEK (excl. VAT) in case of a request for a printed invoice.

Payment shall reach ABAV no later than 14 days after the date the invoice is issued. In case of a defaulted payment, a reminder will be sent with an added reminder fee of 60 SEK. In case of a delayed payment, a penalty fee of 18% of the total amount will be charged.

In case of an order with a value of more than 20 000 SEK (excl. VAT), ABAV holds the right to send an invoice of 40% of the total amount before ABAV initiate to work with the order. The invoice sent in advance can under no circumstances be refunded.

6. MANAGEMENT OF CONTENT FROM THE CLIENT

The Client holds the full responsibility for only submitting content which the Client holds the copyright for, alternatively holds the full rights to use, publish and forwarding of the content in question. Furthermore that the content in no way contrary Swedish law or in any other way can be perceived as inappropriate. The Client holds ABAV, without förbehållı, free from any claims any other can address against ABAV for interfering with third-party rights.

ABAV reserves for any inaccuracies in the content on our website. Contact us in case of any questions.
Mail: axel@axeladolfsson.com

Policy för hantering av personuppgifter