Policy för hantering av personuppgifter

Nedan beskrivs AB Adolfsson Visuals policy för hantering av personuppgifter.

AB Adolfsson Visuals
(ABAV)

Uppdaterade: 2020-09-22

1. ANSVARIG FÖR PERSONUPPGIFTER

AB Adolfsson Visuals.

2. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

ABAV hanterar personuppgifter i följande sammanhang: Kundregister, leverantörsregister, avtal med modeller, register över modeller, kontaktuppgifter på webbplats samt inom företagets mailkonton.

3. KATEGORIER AV REGISTRERADE

Kunder och deras kontaktpersoner, modeller samt leverantörer (huvudsakligen juridiska personer) och deras kontaktpersoner.

Dessa uppgifter registreras: Adresser, emailadresser, telefonnummer samt organisations- och momsregistreringsnummer för juridiska personer samt personnummer och hemadresser för privatpersoner och anställda. Uppgifter om modeller relevanta för framställning av material i ABAVs verksamhet.

Endast uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla avtal med kunder, modeller, leverantörer och personal lagras.

4. RADERANDE AV MATERIAL

Register och mailservrar rensas en gång per år av respektive användare, eller i de fall en affärsrelation upphör slutgiltigt. Uppgifter sparar under den tid som är nödvändig för att ABAV ska kunna uppfylla sina åtaganden och lagliga krav.

Raderande av uppgifter kan också ske när som helst på begäran av den registrerade i den mån detta inte strider mot bokföringslagens krav eller andra regler och lagar som ABAV är ålagda att följa.

5. PERSONUPPGIFTER FRÅN KUND

Personuppgifter som tillhandahålls oss från kund hanteras endast av oss, och i de fall som krävs av personuppgiftsbiträden.

6. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter lämnas inte ut eller säljs till tredje part så tillvida detta inte är nödvändigt för att ABAV ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot kund eller myndighet.

7. SÄKERHET

Alla uppgifter lagras lösenordsskyddat med strikt och restriktiv access. Nätverket skyddas av brandvägg med löpande uppdatering av såväl server- som klientprogramvaror. Intregritetskänsliga uppgifter lagras inte.

ABAV reserverar sig för eventuella fel i materialet på vår webbplats. Kontakta oss vid frågor.

Mail: axel@axeladolfsson.com